Stanovy

Stanovy zapsaného spolku Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.

Zápis ze 8. členské schůze klubu 2016

Stanovy zapsaného spolku Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s. (od. 1.7.2015)

Článek 1.

Spolek Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s. (dále jen „SKK ARENA PLZEŇ“ nebo „Spolek“) je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob a právnických osob, založeným k naplňování  společného zájmu svých členů, jímž je účel  SKK ARENA PLZEŇ podle těchto Stanov.

 

Článek 2.
Základní ustanovení

1.  Název Spolku zní:  Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.                               
     Spolek běžně používá rovněž označení:     SKK ARENA PLZEŇ

2.  Sídlo spolku:          Studentská 2143/117, 323 00 Plzeň           

3. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.       

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou s působností na celém území České republiky.         

       
Článek 3.
Poslání, účel a činnost Spolku

1.  Poslání Spolku je úsilí o rozvoj krasobruslení jeho provozováním širokou veřejností bez ohledu na věk.

2. V souladu s posláním Spolku je jeho účelem:

            a) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti sportovního odvětví krasobruslení v duchu pravidel fair play s hlavní působností v Plzeňském kraji;

            b) vytváření podmínek pro krasobruslení pro své členy a to zejména v Plzeňském kraji a okolí Plzeňského kraje;

            c) organizování sportovních akcí v souladu s posláním SKK ARENA PLZEŇ;

            d) hájení zájmů svých členů, a za tím účelem oprávnění spolupráce s jinými institucemi, právnickými či fyzickými osobami;

e) kooperace s jinými spolky majícími shodné či obdobné poslání;

            f) vyhledávání a výcvik nových členů Spolku;

g) propagační a popularizační činnost týkající se SKK ARENA PLZEŇ a krasobruslení obecně;

 

3. Vedlejší a doplňková činnost Spolku:

a)      organizování sportovních akcí (souvisejících zejména s krasobruslením), vytváření materiálních a nemateriálních podmínek pro tuto činnost;

b)      pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kurzy);

c)      poskytování služeb a poradenství;

 

Článek 4.

Členství

Vznik členství

1.  O členství ve Spolku se může ucházet každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která souhlasí s posláním a účelem Spolku, je rozhodnuta podílet se podle svých možností na jejich uskutečňování.

2. Členství ve Spolku je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství a zároveň nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Členem spolku může být sportovec-bruslař nebo trenér, ale členem spolku není zákonný zástupce sportovce bruslaře či trenéra, kteří nedosáhly 18ti let věku.

3. Dočasné členství uchazeče ve Spolku vzniká dnem uvedeným v rozhodnutí Výboru Spolku (dále jen „VS“) o přijetí za dočasného člena na základě doručené písemné přihlášky uchazeče o členství Spolku, v níž uchazeč potvrdí svůj souhlas s posláním a účelem Spolku a zaváže se dodržovat tyto stanovy Spolku, VS je povinna rozhodnout o přijetí uchazeče za dočasného člena do 21 dnů od doručení řádně vyplněné přihlášky. Členská schůze Spolku (dále jen „ČSS“) následně rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče o členství ve lhůtě 1 roku od vzniku dočasného členství uchazeče.

4. Řádné členství ve Spolku vzniká projednáním a schválením přihlášky uchazeče o členství Členskou schůzí Spolku (dále jen „ČSS“), přičemž se tím mění dočasné členství na řádné. V případě neschválení přihlášky uchazeče o členství ve Spolku touto ČSS, zaniká ke stejnému dni i dočasné členství.

5.  V případě, že se o členství ve Spolku uchází uchazeč mladší osmnácti let,  musí být v přihlášce uveden souhlas jeho zákonného zástupce.

6. Řádný člen má právo:

            * účastnit se činnosti a jednání Spolku a být o jeho činnosti informován;

            * účastnit se jednání všech orgánů Spolku (za právnickou osobu jedná pověřená fyzická   osoba);

* řádný člen po dosažení šestnácti let věku a právnická osoba má právo volit na ČSS;

            * řádný člen po dosažení osmnácti let věku má právo být volen do všech orgánů Spolku;

            * předkládat kdykoliv návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku.

            * podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku;

            * obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

            * být navržen do VS;

 

7. Dočasný člen má právo:

            * předkládat kdykoliv návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku.

8. Každý člen má povinnost:

            * Dodržovat tyto Stanovy, rozhodnutí orgánů Spolku a vnitřní předpisy vydané orgány Spolku.

            * Platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených VS v samostatné směrnici.

* Aktivně hájit zájmy Spolku, svou činností naplňovat cíle Spolku a to včetně obecných cílů popsaných ve Stanovách a specificky definovaných Výborem a Trenérskou radou a nepodnikat žádné kroky, které by byly s tímto v rozporu. Rozpornost jednání člena Spolku s cíli Spolku posoudí kdykoliv Výbor Spolku.

            * V případě vystoupení ze Spolku provést finanční vypořádání svých závazků vůči Spolku, do jednoho měsíce od doručení jeho oznámení o vystoupení Spolku.                      

 

9. Řádné členství zaniká:

- Dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku VS.

- Dnem doručení rozhodnutí VS o vyloučení členu nebo dnem zveřejnění takového rozhodnutí na internetových stránkách Spolku.

- Úmrtím nebo zánikem člena.

- Zánikem Spolku.

10. Dočasné členství zaniká:

- Neschválením přihlášky uchazeče o členství ČSS.

- Úmrtím nebo zánikem člena.

- Zánikem Spolku.

 

Článek 5.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

- Členská schůze Spolku (ČSS)

- Výbor Spolku (VS)

- Předseda

- Trenérská rada

 

Článek 6.

Členská schůze Spolku

1. ČSS je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku.

2. Zasedání ČSS svolává VS nejméně jednou ročně a též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Spolku, a stanoví termín jeho konání.

3. ČSS je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech řádných členů. Nesejde-li se usnášeníschopná ČSS, svolá VS nejpozději do dvou měsíců náhradní zasedání ČSS, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů.

4. Každý řádný člen má 1 hlas. Zasedání ČSS je vždy neveřejné.

5. ČSS přijímá svá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

6. Zasedání ČSS řídí předseda VS nebo jiný člen VS jím pověřený.

7. Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí o zrušení nebo rozhodnutí o přeměně Spolku je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí přítomní členové mající třípětinovou většinu hlasů; návrh na takové rozhodnutí může být předložen jen VS nebo s jejím předchozím souhlasem.

8. ČSS:

- schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zrušení nebo přeměně Spolku,

- schvaluje plán budoucí činnosti Spolku předkládaný VS,

- volí členy VS z řad řádných členů Spolku, každého na funkční období tří let,

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, předkládané VS,

- rozhoduje o přijetí či nepřijetí dočasných členů za řádné členy,

- může si rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány Spolku.

 

Článek 7.

Výbor Spolku a Předseda

Výbor Spolku

1. VS má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, a to v mezích stanov a rozhodnutí ČSS. VS zejména řídí činnost Spolku ve všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání Spolku a záležitosti Spolku byly vedeny v souladu s právním postavením Spolku. Za svou činnost odpovídá ČSS.

2. VS má 3 členy, jejichž funkční období je tři roky a mohou být voleni opakovaně bez omezení.

3. VS tvoří zakládající členové Spolku nebo další řádní členové Spolku zvolení ČSS.

4. VS zejména:

- volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka,

- svolává nejméně jednou ročně jednání ČSS,

- přezkoumává a vydává rozhodnutí o přijetí uchazeče za dočasného člena, nebo jeho nepřijetí za dočasného člena Spolku, nebo o vyloučení člena Spolku.

- rozhoduje o návrhu na změnu stanov a o návrhu rozhodnutí o zrušení či přeměně Spolku,

- připravuje podklady pro jednání ČSS,

- pověřuje jednotlivé členy VS či jiné členy správou činnosti Spolku v určeném rozsahu v mezích své působnosti,

- na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to jakýkoliv člen,

- připravuje zprávu pro ČSS o činnosti Spolku za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov nebo návrh cílů další činnosti, schvaluje výši členských příspěvků,

- v mezích těchto stanov rozhoduje ve všech záležitostech Spolku a svými rozhodnutími – ve formě individuálního rozhodnutí či vnitřního předpisu – stanovuje povinnosti členům Spolku,

- dbá na účelné využívání finančních prostředků Spolku,

- rozhoduje o odměnách trenérů, případně dalších členů Spolku v souladu s pravidly financování a příslušným rozpočtech schváleným ČSS,

- zajišťuje archivaci veškeré dokumentace související s činností Spolku.

5.  VS ze svého jednání pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy o své činnosti. VS je povinen zveřejnit na svých internetových stránkách zápis ze svého jednání vždy do 2 týdnů ode dne, kdy jednání proběhlo.

6. Pokud počet členů VS klesne pod 3, plní funkce VS do jeho doplnění Předseda.

7. Jednání VS může svolat jakýkoliv jeho člen; VS se schází podle potřeby. Jednání VS organizuje a řídí Předseda nebo jiný člen VS Předsedou pověřený.

8. VS se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. VS, rozhoduje-li při zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů VS.

9. VS se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku; v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina všech členů VS. Zahájit hlasování může člen VS tím, že doručí všem členům VS návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně tří denní.

 

Předseda

1. Předseda je vždy členem VS.

2. Předsedu volí ze svých členů VS a též jej odvolává.

3. Předseda zejména:

- zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám,

- rozhoduje ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si ČSS nebo VS vyhradil pro sebe či jinou osobu nebo orgán,

- připravuje podklady pro jednání VS,

- zajišťovat komunikaci a spolupracovat s ČKS.

4. Předseda je ze své činnosti odpovědný VS a VS je také řízen.

5. Předseda může písemně zplnomocnit jiné členy VS k právním jednáním jménem Spolku.

6. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný jím písemně pověřený člen VS. Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení nového předsedy místopředseda, nebo jiný člen VS pověřený k tomu VS.

 

Článek 8.

Trenérská rada

1.  Trenérská rada je tvořena členy Spolku, kteří disponují trenérskou licencí či byly VS zvoleni do funkcí trenéra a asistenta trenéra. Trenéři jsou dočasnými členy nebo řádnými členy Spolku dle rozhodnutí VS.

2. Funkce trenéra je vykonávána za úplatu pocházející z prostředků Spolku, resp. převážně z členských příspěvků, dotací a darů.

3. Každý trenér si může zvolit svého asistenta. Funkce asistenta trenéra je dobrovolná.

4.  Trenérská rada si volí ze svého středu hlavního trenéra a činí tak na doporučení VS, který řídí činnost trenérské rady a pravidelně se účastní jednání VS.

5.  Hlavním cílem trenérské rady je naplňování poslání Spolku po sportovní stránce, tj. zejména má oprávnění:

  • stanovit sportovní cíle dočasných i řádných členů v krasobruslení;
  • hodnotit výkony, přístup a výsledky jednotlivých členů z řad bruslařů;
  • účastnit se výběru nových členů, vyžádá-li si to VS;
  • schvaluje dlouhodobý tréninkový organizační plán klubu předložený hlavním trenérem. Jelikož klub nemůže bez tohoto plánu fungovat, trenérská rada má povinnost schválit buď plán předložený hlavním trenérem nebo alternativní plán,  na kterém se usnese nadpoloviční většina trenérů, kteří jsou zároveň řádnými členy spolku.
  • dbát na zvyšování odborné úrovně svých členů jako důležitého předpokladu dosahování dobrých sportovních výsledků.

6. Hlavní trenér má oprávnění:

  • organizovat a řídit průběh tréninků;
  • plánovat a organizovat účast členů na jednotlivých soutěžích;

7.  Ze svého jednání trenérská rada pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy o své činnosti. Trenérská rada Spolku je povinna předložit zápis ze svého jednání VS vždy do 1 týdne ode dne, kdy jednání proběhlo.

 

Článek 9.

Zásady hospodaření Spolku

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů, dary, dotace a granty a budou používány na činnost Spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli Spolku (publikování, služby atd.). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2. Koncepci hospodaření Spolku schvaluje ČSS. Finanční prostředky Spolku jsou používány na krytí:

- Administrativně správních výdajů orgánů Spolku,

- Služeb a prací nutných k činnosti Spolku.

3. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.

4. Za hospodaření Spolku odpovídá VS.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného ČSS.

 

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím, jak je uvedeno v čl. 6. těchto stanov. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jmenuje VS neprodleně likvidátora. VS též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu Spolku.

 

2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužijí zejména ustanovení:

            § 156: rozhodnutí kolektivního orgánu se posuzuje výlučně podle těchto stanov,

            § 246 odst. 2: kooptovat je možné pouze u orgánu, kde to stanoví vnitřní právo Spolku,

            § 246 odst. 3: ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán Spolku.

 

3. Prvním Předsedou Spolku je Monika Baumanová, dat.nar...., bytem...

 

4. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením Členskou schůzí Spolku konanou dne 8.4.2016

 

V Plzni, dne 8.4.2017

14.12.2012 | Autor: SKKAP

Kalendář kurzů

Sponzoři klubu